info@move2green.be 0498 54 65 06

Algemene voorwaarden verhuur elektrische voertuigen


v1.1 De Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, alsook het Verhuurcontract en de Leverbon maken integraal en onlosmakend deel uit van de Verhuurovereenkomst.

ARTIKEL 1 – VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt het voertuig, beschreven in de bijzondere voorwaarden van onderhavig contract.

ARTIKEL 2 – DUUR

De verhuring wordt toegestaan voor de termijn in de bijzondere voorwaarden bedongen. De verhuur vangt aan op de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. De huurder neemt op zijn kosten het voertuig in ontvangst op het afleveradres bepaald door de verhuurder.

ARTIKEL 3 – LEVERING VAN HET VOERTUIG

Het voertuig wordt aan de huurder geleverd op het afleveradres bepaald door de verhuurder. Het voertuig wordt schoongemaakt afgeleverd, in perfecte staat en zonder uiterlijk schade. Het voertuig dient dan ook schoongemaakt teruggegeven te worden. Zo niet wordt er een vergoeding aangerekend van 50,00 Euro. Elk zichtbaar gebrek zal bij het in ontvangst nemen aan de verhuurder schriftelijk gemeld worden op bijgevoegd proces verbaal van ontvangst. Het voertuig is voorzien van een volledige uitrusting, een reservewiel of bandenreparatieset en alle wettelijk vereiste bijbehorigheden. Het voertuig is voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het verkeer. De huurder heeft te zijnen laste het voorzien van de documenten en vergunningen. vereist door de wet, om het beoogde gebruik van het voertuig tot een goed einde te brengen. In geval er boorddocumenten zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring. zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk te vereffenen is. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door immobiliteit, ongeval of enige onvoorziene omstandigheid van het voertuig zowel ten nadele van de huurder als ten nadele van derden.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK

De huurder verbindt er zich toe het voertuig te gebruiken als een goed huisvader en conform de normale bestemming ervan. Bijgevolg zal de huurder er zich, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege de verhuurder, van onthouden :

 • het voertuig onder te verhuren;
 • het voertuig te gebruiken voor betaald vervoer van passagiers of voor de transport van goederen voor derden, andere dan normale;
 • voor het vervoeren van schadelijke, gevaarlijke of gereglementeerde goederen;
 • het voertuig op te laden boven het toegelaten totaalgewicht, te doen of te laten slepen met kabels of slangen;
 • het voertuig te zwaar te belasten, zowel qua aantal passagiers als bagage;
 • het te gebruiken voor sport- of wedstrijddoeleinden;
 • het te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • veranderingen aan het voertuig aan te brengen;
 • het voertuig af te staan ten welken titel dan ook, te bezwaren of in pand te geven;
 • zich als eigenaar van het voertuig te gedragen;
 • het op enige wijze te gebruiken, van aard de verhuurder nadeel te berokkenen

De huurder blijft verantwoordelijk voor alle inbreuken op de wegcode en de daaraan verbonden boetes. De verhuurder of de door hem aangestelde persoon zelf ten allen tijde toegang hebben tot de onderneming van de huurder en het verhuurde voertuig mogen controleren waar het zich ook bevindt. Het is de huurder verboden wijzigingen of veranderingen, kentekens en opschriften op het verhuurde voertuig, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, aan te brengen. In geval van toestemming van de verhuurder, zal de huurder bij het einde van de huur de kosten voor het wegnemen van deze kentekens of inschrijvingen ten laste nemen. De huurder verbindt er zich toe alle schade of verlies door de verbeurdverklaring van het gehuurd voertuig aan de verhuurder terug te betalen, behalve wanneer dit verlies krachtens de verzekeringspolis wordt vergoed. Bij niet gebruik van het gehuurde voertuig, om welke reden ook, namelijk ingevolge beschadiging, averij, diefstal, staking of oproer, onbruikbaarheid voor onderhoud of herstelling, gebrek aan bruikbaarheid, technisch onvoldoende materieel mag de huurder geen vermindering van de huur noch vergoeding eisen.

ARTIKEL 5 – GEBRUIKER

De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde voertuig slechts aan een ervaren bestuurder, houder van een wettelijk en geldig identiteitskaart en rijbewijs voor dit type voertuig toe te vertrouwen. Het voertuig zal in geen geval mogen bestuurd worden door een persoon welke onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, of wanneer er een medisch beletsel is dat hij het voertuig bestuurt. Evenmin zal het voertuig voor doeleinden mogen aangewend worden welke de opschorting van de verzekering tot gevolg kunnen hebben. De huurder is verantwoordelijk voor overtredingen, boetes en vergoedingen die uit hoofde van het besturen, het bezit of het achterlaten van het voertuig ten laste worden gelegd van hemzelf, van personen waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is of van derden.

ARTIKEL 6 – EIGENDOM

Het is uitdrukkelijk door de huurder erkend, dat tijdens de ganse duur van de onderhavig contract, het verhuurde voertuig de eigendom is en blijft van de verhuurder, voor zover, in geval van leasing door een financiering, deze laatste zijn eigendomsrecht heeft overgedragen aan de verhuurder. De huurder geeft zijn akkoord dat de verhuurder op duidelijke wijze op het verhuurde voertuig stickers bevestigd, welke vermelden dat het voertuig eigendom is van de verhuurder. Het verbindt zich ertoe deze bestickering nooit weg te nemen en in geval van beschadiging te herstellen of zo nodig te vervangen.

ARTIKEL 7 – ONDERHOUD

Is ten laste van de verhuurder.

ARTIKEL 8 – VERZEKERING

De wagen wordt verzekerd in BA – plus en Omnium (All Risk), voor zowel eigen schade, schade aan derden, diefstal, brand en glasbraak.

ARTIKEL 9 – ONGEVAL. BESLAG. DIEFSTAL. OPEISING

Bij ongeval, diefstal, brand of glasbreuk zal de huurder:

 • de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen;
 • zoveel mogelijk getuigenissen verzamelen;
 • in geen geval aansprakelijkheid voor het ongeval erkennen;
 • binnen de 24 uur aan de verhuurder een geschreven en gedetailleerde verklaring over het ongeval laten geworden;
 • het ongeval, de diefstal, de brand of in voorkomend geval de glasbreuk melden aan de politie;
 • een conforme, correct en volledige ongevalsaangifte op te stellen en aan de verhuurder bezorgen samen met alle gegevens die belang;
 • ondersteuning kunnen hebben voor de juridische of commerciële afwikkeling van het gebeurde (b.v. tussenkomst van deskundigen of geneesheren, namen van gewonden, namen van getuigen).

De huurder verbindt er zich toe om verder alle samenwerking te verlenen aan de verhuurder of de verzekeraars in geval van onderzoek of procedure. De huurder is ertoe gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen per aangetekend schrijven wanneer:

 • een derde beslag zou leggen op het verhuurde goed, of bewarende maatregelen zou nemen betreffende dit voertuig. In dergelijke gevallen zal de huurder aan de beslag leggende partij communiceren of betekenen dat het voertuig de verhuurder toebehoort.
 • het voertuig opgeëist, gestolen of beschadigd zou zijn. De huurder is verantwoordelijk voor iedere schade welke de verhuurder zou berokkend worden en welke zou voortspruiten uit het niet naleven van deze verplichtingen of uit laattijdige communicatie of betekening.

ARTIKEL 10 – HUURPRIJS EN WAARBORG

De huurprijs is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Alle facturen zijn contant en op voorhand betaalbaar op de bankrekening van de verhuurder. Elke betaling in contanten dient gestaafd te zijn door een ontvangstbewijs van de verhuurder. In geval van laattijdige betaling van enige factuur is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 7% per begonnen maand, te rekenen vanaf de factuurdatum Daarenboven zal de huurder, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding op het niet betaalde bedrag verschuldigd blijven van 10% met een minimum van 125,00 Euro per niet tijdig betaalde factuur. Geen enkele klacht of geschil, van welke aard ook, schorst de verplichting op tot betaling, www.move2green.be. Niet inbegrepen in de huurprijs en aldus ten laste van de huurder zijn brandstof (voertuig wordt volgetankt of volgeladen meegegeven en dient volgetankt of geladen met een actieradius van minstens 50 km en of 80 procent teruggebracht te worden), boetes, vergoedingen van gerechtsadvocaten en andere kosten die de verhuurder als eigenaar van het voertuig moet betalen in de loop van de verhuur en voor zover niet te wijten aan een fout van de verhuurder. tenzij de uitvoering van alle verplichtingen, die krachtens de onderhavig contract te zijnen laste vallen, te waarborgen zal de huurder aan de verhuurder voor het ter beschikking stellen van het voertuig, een bedrag storten dat vastgelegd is in de bijzondere voorwaarden. Deze waarborg zal bij voorrang aangewend worden ter vereffening van alle bedragen die verschuldigd zijn door de huurder en dit uit welke hoofde ook. Deze som zal slechts terugbetaald worden bij het einde van het contract en voor zover de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder is nagekomen. (Prijs bij overschrijding van de huurtermijn) Bij overschrijding van de huurtermijn zal ten laste van de huurder een waarborg aangerekend worden berekend op dezelfde basis en dezelfde wijze als de huurprijs. en dit tot op de datum van de effectieve teruggave van het voertuig aan de verhuurder.

ARTIKEL 11 – CONTRACTBREUK

De verhuurder kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling. een einde stellen aan het contract of het contract schorsen door een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief aan de huurder:

 • ingeval de huurder niet alle verplichtingen krachtens onderhavige overeenkomst nakomt en indien de huurder de hem verweten tekortkomingen niet heeft hersteld binnen de 48 uur na het zenden van een aangetekend schrijven
 • Ingeval van ontbinding van de maatschappij – huurder
 • Ingeval van staking van betaling vanwege de huurder of van een eenvoudige aanvraag tot uitstel van betaling of tot minnelijke schikking of gerechtelijk concordaat. of indien de handelspapieren die zijn handtekening dragen geprotesteerd worden. of indien een inbeslagneming ten zijnen laste plaatsvindt. of ingeval van faillissement. in geval een geaccepteerde wissel zou worden geprotesteerd, wie er ook de bevoorrechtte is van deze. of ieder ander feit dat aantoont dat het krediet van de huurder aan het wankelen is gegaan.
 • Indien de huurder zijn beroepsactiviteiten staakt
 • Ingeval de verzekeringsmaatschappij weigert het verhuurde voertuig nog te dekken
 • Indien de huurder overlijdt.
 • Indien de vastgelegde verplichte huurtermijn is overschreden de dag die volgende op de start van het contract, de eerstvolgende dag word gezien als een nieuwe huur periode en zal dan ook zodanig aangerekend worden, volgens de overeengekomen tarief.

ARTIKEL 12 – VERBREKINGSVERGOEDING (ENKEL VOOR LANGDURIGE VERHUUR PERIODES)

Bij verbreking van het contract zoals voor/in in artikel 11. ten laste van de huurder of wanneer de huurder vroegtijdig aan het contract een einde stelt. zullen de hiernavolgende verbrekingsvergoedingen aan de verhuurder verschuldigd zijn. van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling :

 • tijdens het eerste huurjaar wordt de vergoeding forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op negen maanden
 • tijdens het tweede huurjaar wordt de vergoeding forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op zes maanden.
 • tijdens het derde huurjaar en de daarop volgende jaren wordt de vergoeding forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan de nog te vervallen huurgelden met een maximum van drie maanden huur en dit ongeacht het feit dat het verhuurder voertuig in goede staat op de zetel van de verhuurder door hem dient terugbezorgd te worden.

ARTIKEL 13 – EINDE VAN HET CONTRACT

De verhuurder kan eender wanneer het contract beëindigen zonder opzegging. ingebrekestelling of eender welke formaliteit door eenvoudige kennisgeving aan de huurder per aangetekend schrijven en wel in volgende gevallen:

 • wanneer de huurder de verplichtingen die hem door onderhavig contract worden opgelegd niet nakomt;
 • wanneer de huurder zijn beroepsbezigheid stopzet of de huurmaatschappij een fusie aangaat of ontbonden wordt; wanneer de huurder ophoudt te betalen. betalingsuitstel en -termijnen of een gerechtelijk akkoord worden aangevraagd;
 • wanneer een effect dat zijn handtekening draagt geprotesteerd werd of wanneer ten zijne laste en beslag wordt
  uitgevoerd en meer algemeen wanneer de solvabiliteit van de huurder of zijn borgen zo geëvolueerd is dat dc
  verhuurder voor de goede afloop van de verrichting vreest; www.move2green.be
 • wanneer de huurder overleden is;
 • wanneer de huurder zich in een toestand bevindt waarin zijn schulden krachtens de wet onmiddellijk kunnen worden opgevraagd;
 • in geval van sinister dat kwalificeert als totaal verlies of beschadiging die een normaal gebruik van het materiaal onmogelijk maakt. Bovendien is dit contract van rechtswege ontbonden ten laste van de huurder op de datum van het faillissement bij faling van de huurder.

In alle bovenomschreven gevallen van beëindiging mag de verhuurder zonder enige formaliteit het verhuurde goed terugnemen en opnieuw verkopen. De huurder dient zijn medewerking te verlenen om het goed opnieuw in het bezit van de verhuurder te stellen, zo niet moet hij de schadelijke gevolgen van zijn nalatigheid dragen: de eventuele kosten worden door hem gedragen. De nettorealisatiewaarde van het materieel die door de verhuurder bekomen wordt. zal in mindering worden gebracht op het totale bedrag dat de huurder verschuldigd is. De huurder ziet uitdrukkelijk af van elke vordering. betreffende de verkoopprijs van het materieel. ten opzichte van verhuurder. In alle bovenstaande gevallen van beëindiging moet de huurder. naast de niet-bepaalde vervallen huur. verhoogd met de verwijlinteresten en de forfaitaire boete. een forfaitaire schadevergoeding betalen ten belope van de geactualiseerde waarde van alle nog door de verhuurder te ontvangen bedragen uit hoofde van dit contract (huurgelden. aankoopoptie,…), geactualiseerd aan de referentierentevoet.

ARTIKEL 14 – VERKEERSBELASTING

N.v.t.

ARTIKEL 15 – BEVOEGDHEID

Elk geschil inzake deze overeenkomst of de uitvoering ervan. behoort tot de
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Uitsluitend het Belgisch gerecht is van toepassing op deze overeenkomst en de uitvoering ervan. Opgesteld te Sint-Lievens-Houtem op 16/03/2021