info@move2green.be 0498 54 65 06

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP

1. Algemene bepalingen

1.1.Op elke offerte/bestellingen op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voor waarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden v an toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Het akkoord van T-electro B.V./Move2Green kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat zij de overeenkomst gesloten zou hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid/niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door T-electro B.V./Move2Green vervangen worden door een geldige/afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen T-electro B.V./Move2Green en de klant worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
de (pro forma) factuur;
desgevallend, de leveringsbon of uitvoeringsbon uitgaand van T-electro / Move2Green en aanvaard door de klant;
desgevallend, elke schriftelijke overeenkomst tussen Garage T-electro / Move2Green en de klant;
desgevallend, de schriftelijke of elektronische orderbevestiging uitgaande van T-electro / Move2Green;
desgevallend, de door de klant aanvaarde offerte uitgaande van T-electro / Move2Green
desgevallend, de door T-electro / Move2Green aanvaarde bestelbon uitgaande van de klant;
deze algemene voorwaarden; het Belgisch recht.

1.4. Indien de klant na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw diensten afneemt bij T-electro B.V./Move2Green zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing tenzij anders overeengekomen.

1.5. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door T-electro B.V./Move2Green van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2. Bestellingen en sluiten van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door T-electro B.V./Move2Green geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.

2.2. De offertes hebben een louter informatief karakter (niet-bindend) en blijven één maand geldig. Een offerte is slechts geldig voor één welbepaalde bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen. De aanvaarding van een offerte geldt als bestelling.

2.3. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat T-electro B.V./Move2Green de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onder worpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van T-electro B.V./Move2Green. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door T-electro B.V./Move2Green rechtstreeks aan de klant schriftelijk worden bevestigd.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling overmaakt en/of een offerte hiervan aanvaardt, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door T-electro B.V./Move2Green aangaande alle belangrijke elementen van de bestellingen dat hij hier van goede kennis heeft.

2.5.De technische fiches geven het nuttig laadvermogen weer van een voertuig zonder opties. Alle gekozen opties dienen in mindering worden gebracht van het weergegeven laadvermogen op de technische fiche. Garage T-electro B.V./Move2Green kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen met betrekking tot het laadvermogen op de technische fiche ingevolge opties, aanpassingen en inrichtingen, gekozen door de klant.

2.6. De klant verbindt zich ertoe aan T-electro B.V./Move2Green op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de goederen / diensten op normale wijze.

3. Leverings- en uitvoeringstermijnen

3.1. T-electro B.V./Move2Green zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de goederen/werken zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn T-electro B.V./Move2Green bindt.

3.2. De opgegeven termijnen gelden slechts ten indicatieven titel. De termijnen beginnen pas te lopen na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens teneinde een perfecte uitvoering van de bestelling mogelijk te maken en na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot. T-electro B.V./Move2Green is nooit gebonden door een wijziging in een bestelling, tenzij zij deze uitdrukkelijk bevestigt, in welk geval de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

3.3. Wanneer de uitvoering of de levering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt T-electro B.V./Move2Green zelf wanneer zij de levering of de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

4. Levering

4.1. De goederen worden verkocht, ontvangen en goedgekeurd

4.2. Eventuele kosten van in ontvangst name van de goederen zijn steeds ten laste van de klant. De goederen, verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant.

5. Onderhoud en herstellingen

5.1. Garage T-electro / Move2Green levert haar prestaties in het kader van onderhoud en herstellingen conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

5.2. De inschatting van de prijs voor onderhoud en herstellingen heeft enkel betrekking op de werken en onderdelen zoals beschreven, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender ander welke reden.

5.3. In geval T-electro B.V./Move2Green een bestek bezorgt met een inschatting van de werkuren en de eventuele vereiste onderdelen, wordt de vermelde prijs beschouwd als een vaste prijs. Indien meerwerk plaatsvindt ten gevolge van een wijziging in de opdracht of indien dit noodzakelijk blijkt, is de klant wel gehouden dergelijk meerwerk bijkomende te vergoeden. In alle andere gevallen wordt de prijs berekend op basis van een uurtarief, waarna de gepresteerde uren in regie worden aangerekend, vermeerderd met gemaakte kosten en gebruikte materialen, onderdelen en wisselstukken.

5.4. T-electro B.V./Move2Green beschouwt de persoon die zich met het voertuig bij T-electro B.V./Move2Green aanmeldt als klant, ongeacht of deze persoon al dan niet eigenaar is van het voertuig. T-electro B.V./Move2Green mag er van uitgaan dat de persoon die zich aanmeldt, gerechtigd is tot het geven van de opdracht. Dit geldt ook in geval van leasing. Indien de persoon niet gerechtigd was om de opdracht te geven, houdt T-electro B.V./Move2Green zich het recht voor om de gedane onderhouds- en herstellingswerken aan te rekenen aan de persoon die zich aanmeldt.

5.5.Garage T-electro B.V./Move2Green behoudt zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen voor het gebruik van een vervangwagen en het brandstofverbruik.

5.6.De klant is er toegehouden om zijn voertuig op het overeengekomen tijdstip af te leveren op de zetel van T-electro B.V./Move2Green voor de uitvoering van de werken. Indien de klant het voertuig wenst af te leveren buiten de openingsuren van T-electro B.V./Move2Green of indien op het moment van aflevering niemand ter plaatse aanwezig is, kan de klant de sleutel van zijn voertuig deponeren in de daartoe best emde elektronische kast. Wanneer de klant zijn voertuig wenst op te halen buiten de openingsuren van T-electro B.V./Move2Green, kan de code die toegang verstrekt tot de elektronische kast waarin de sleutel zich bevindt, gecommuniceerd worden.

5.7. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan T-electro B.V./Move2Green oordelen dat de uitvoering van onderhoud en herstellingen geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop T-electro B.V./Move2Green geen vat heeft en/of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en/of een andere wanprestatie van de klant.In dat geval zullen de gemaakte kosten en gepresteerde diensten toch worden aangerekend aan de klant, die deze zal vergoeden.

6. Opbouw

6.1. Indien de klant bepaalde aanpassingen aan het voertuig wenst uit te voeren (opbouw), kan de klant T-electro B.V./Move2Green verzoeken om deze in contact te brengen met een opbouwer. Tenzij anders overeengekomen, zal het contract tot stand komen tussen de klant en de opbouwer.

6.2. T-electro B.V./Move2Green is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de uitvoering in hoofde van de opbouwer.

6.3. De klant draagt alle risico’s m.b.t. het voertuig vanaf de overeengekomen afhaaldatum. T-electro B.V./Move2Green is niet verantwoordelijk voor risico’s en schadegevallen die zich nadien voordoen bij de opbouw van het voertuig.

7. Overmacht / hardship

7.1. In geval van overmacht/hardship, behouden T-electro B.V./Move2Green en de klant zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

7.2. Worden aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik aan het sluiten van de overeen komst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voer en of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen dat de overeenkomst nog wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in – of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij T-electro B.V./Move2Green als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

8. Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht / Overdracht van risico

8.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van T-electro B.V./Move2Green,zelfs indien de goederen reeds bewerkt/verwerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen de niet betaalde goederen op elk moment worden teruggehaald zonder toestemming van de klant. De klant verbindt er zich dan ook toe de goederen niet te verkopen of aanderden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van T-electro B.V./Move2Green zijn. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn.

8.2. In geval de klant nalaat de herstellingsfactuur en/of vorige facturen (volledig) te betalen, behoudt T-electro B.V./Move2Green zich het recht voor om de aan haar toevertrouwde voertuigen onder zich te houden als waarborg voor alle sommen die de klant verschuldigd is of ve rschuldigd zal zijn. 9.3. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de kennisgeving aan de klant dat hij de goed eren mag ophalen, draagt de klant alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielings- en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

9. Prijzen en betaling

9.1. Alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

9.2. Alle facturen van T-electro B.V./Move2Green zijn betaalbaar aan het adres van T-electro B.V./Move2Green, contant en zonder korting. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.

9.3. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 124 Euro en een maximum van 1.860Euro.

9.4. Garage T-electro B.V./Move2Green behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

9.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aan getekend schrijven worden betwist. Dit dient te gebeuren met vermelding van de factuurdatum en-nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

9.6. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling – zoals door uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur – zijn onderdelen contant betaalbaar en dienen gedane onderhouds- en herstellingswerken ten laatste 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
Nieuwe voertuigen dienen reeds betaald te zijn op het moment van afhaling, tenzij andersluidende afspraak of wanneer het gaat om een leasingcontract.

9.7. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van T-electro B.V./Move2Green. Een klacht van eender welke aard kan door de klant niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

9.8. Bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur vervalt een eventueel toegestane korting en behoudt T-electro B.V./Move2Green.zich het rechtvoor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en automatisch onmiddellijk opeisbaar.

9.9. Bij orders, leveringen en herstellingen kleiner dan 25 Euro behoudt T-electro B.V./Move2Green zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.

10. Einde van de overeenkomst

10.1. Wanneer de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreekt/ annuleert, is deze T-electro B.V./Move2Green. – tenzij in geval van een door T-electro B.V./Move2Green gemaakte fout – een vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde goederen/ werken alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 30% excl. BTW van het nog niet geleverde geannuleerde gedeelte, als verplichte tegen prestatie voor de verbreking van de overeenkomst. Dit onder voorbehoud van het recht van T- electro B.V./Move2Green.Op een grotere (schade)vergoeding indien T-electro B.V./Move2Green meer schade kan aantonen.

10.2. In geval van verbreking / annulering van de overeenkomst ten laste van de klant is T-electro B.V./Move2Green gerechtigd tot betaling van het reeds geleverde en de gemaakte kosten en van een forfaitair en onherleidbaar strafbeding ten belope van 30% van het nog niet geleverde gedeelte van de prestaties, dit onder voorbehoud van het recht van T-electro B.V./Move2Green op een grotere (schade)vergoeding indien T-electro B.V./Move2Green meer schade kan aantonen.

10.3. T-electro B.V./Move2Green behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle prestaties op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande i ngebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennis geving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of de in solvabiliteit van de klant.

11.Klachten/Aansprakelijkheid

11.1. De klant is gehouden de goederen en diensten bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke kl acht op straffe van onontvankelijkheid, onmiddellijk bij de levering/ inontvangstname, op de leverbon of binnen de 24u na afhaling per aangetekend schrijven aan T- electro B.V./Move2Green mee te delen.

11.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan T-electro B.V./Move2Green mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen / diensten.

11.3. Een reactie vanwege T-electro B.V./Move2Green op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

11.4. Het meedelen van een klacht of het weigeren van bestelde diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

11.5. T-electro B.V./Move2Green waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen / diensten die zich manifesteren gedurende 3 maanden vanaf de levering. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen 1 maand aan T-electro B.V./Move2Green aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg. In geen geval wordt afbreuk gedaan aan de wettelijke garantietermijn die geldt voor consumenten.

11.6. Indien een klacht door T-electro B.V./Move2Green gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of goederen terugnemen / herstellen / verbeteren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

11.7. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van T-electro B.V./Move2Green zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl.BTW) van de goederen/ diensten en/of hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van- / schade aan data,verlies van werkuren, vorderingen van derden enz.is uitgesloten. In elk geval zal de aansprakelijkheid van T-electro B.V./Move2Green beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomt.

11.8. In geen geval is T-electro B.V./Move2Green aansprakelijk voor schade ontstaan wegens verkeerdofgebrekkigonderhoud,oneigenlijkgebruik,abnormaleofoverdrevenslijtage (zoals overlading van het voertuig of overdreven snelheid), een gebrek aan zorg, slechte / gebrekkige informatie door de klanten/of een andere wanprestatie of nalatigheid van de klant.

11.9.De klant vrijwaart T-electro B.V./Move2Green volledig tegen aanspraken van derden die verbandhouden met de geleverde goederen/dienstenen/of hun voorwerp of het gebruik hiervan.

12. Fabrieksgarantie

12.1. T-electro B.V./Move2Green levert de nieuwe of gebruikte voertuigen met de waarborgen van de constructeur. Onze garantie beperkt zich tot het louter vervangen van de defecte onderdelen in onze werkplaats. Enkel onderdelen met materiaal- of fabricagefouten kunnen gedekt worden door de waarborgregeling. Onze garantie dekt geen enkele schade te wijten aan abnormale of overdreven slijtage (zoals overlading van het voertuig of overdreven snelheid, een gebrek aan zorg, een gebrekkig onderhoud of wijzigingen die niet door de constructeur werden toegelaten).Deze waarborg vervalt eveneens indien het voertuig geheel of gedeeltelijk buiten de vestiging van T-electro B.V./Move2Green werd hersteld, gewijzigd of uiteengenomen. In geen geval heeft de klant recht op een schadevergoeding voor het door hem geleden verlies en voor de door hem gederfde win st te wijten aan het herstel of de vervanging van de gewaarborgde goederen.

12.2. De klant dient zich tot de fabrikant te richten indien hij een beroep wenst te doen op de fabrieksgarantie. In geen geval T-electro B.V./Move2Green hiervoor aangesproken worden. Wanneer T-electro B.V./Move2Green herstellingen heeft uitgevoerd die later niet blijken onder de fabrieksgarantie te vallen, is de klant T-electro B.V./Move2Green een vergoeding voor de gedane herstellingen en wisselstukken verschuldigd.

13. Netting
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen T-electro B.V./Move2Green en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in een permanente relatie tussen T-electro B.V./Move2Green en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samen lopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door T-electro B.V./Move2Green en de klant doorgevoerde schuldvergelijking.

14. Verwerking van persoonsgegevens
De klant geeft aan T-electro B.V./Move2Green de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Voor meer uitgebreide informatie hieromtrent kan worden verwezen naar de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website (http://move2green.be).

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken te Gent, uitsluitend bevoegd, tenzij T-electro B.V./Move2Green de overeenkomstig artikel 624 Ger. W. bevoegde rechtbanken verkiest.